Realizowane projekty UE lub Fundusze Unijne

Beneficjent ACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji oraz dostosowanie się do nowych warunków rynkowych powstałych w wyniku kryzysu zdrowia publicznego COVID-19”

w ramach Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), numer naboru: RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

Celem projektu jest walka ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do firmy oraz gospodarki woj. śląskiego. Sytuacja - COVID19 spowodowała znaczący spadek sprzedaży hurtowej i do dużych przedsiębiorstw m.in. w postępowaniach publicznych. Planuje się zakup WNiP (oprogramowania), dzięki któremu Firma będzie mogła znacząco zwiększyć sprzedaż detaliczną.

Całkowita wartość projektu: 1 012 587,76 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 823 242,08 PLN

Kwota dofinansowania: 699 755,77 PLN

 

Termin realizacji projektu: 01/09/2020 r. – 30/06/2022

 

www.mapadotacji.gov.pl